Payam e Subh 13th November 2012-“Only Allah’s slavery”

Mufti Nazir Ahmad Khan & Shuja-u-din Sheilk join Aneeq Ahmed to discuss “Only Allah’s slavery”…