Sheikh Rasheed’s Blasted India Media in a Live Show

ADVERTISEMENT

Shaikh Rasheed’s Blasted India Media in a Live Show

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Related posts

  • Humayun

    Geedarr ki maot aai hai…yeh india ki films nahi hain….koi dabang film nahi chal rahi…yeh pakistan hai..Lag pata jaiga india ko….