Kargil war: When Vajpayee made Dilip Kumar talk to Nawaz Sharif to broker Indo- Pak peace

Kargil war: When Vajpayee made Dilip Kumar talk to Nawaz Sharif to broker Indo- Pak peaceNawaz-Sharifmainkargel