Khabar Roze Ki on Rose TV (2nd November 2015)

Khabar Roze Ki on Rose TV (2nd November 2015)