Khabar Roze Ki on Rose TV (3rd November 2015)

Khabar Roze Ki on Rose TV (3rd November 2015)