Khabar Roze Ki on Rose TV (1st December 2015)

Khabar Roze Ki on Rose TV (1st December 2015)