Khabar Roze Ki on Rose TV (8th December 2015)

Khabar Roze Ki on Rose TV (8th December 2015)