Khabar Roze Ki on Rose TV (9th December 2015)

Khabar Roze Ki on Rose TV (9th December 2015)