The Reporters (20th September 2016) Gullu Batton Ki Sarparasti Kaun Kar Raha Hai?

Arif Hameed Bhatti Senior Journalist and Sabir Shakir Ary News in fresh episode of The Reporters on Ary News and talk with Sami Ibrahim.