Cyril Almeida Case: Please allow me to go abroad,Pervaiz Rasheed

pervaiz-rasheednews5s56fs56fCyril Almeida Case: Please allow me to go abroad,Pervaiz Rasheed