Nawaz Sharif must step down as a Prime Minster, Zafar Ali Shah

nawaz-sharif-name-in-panamnews65s56fs65fNawaz Sharif must step down as a Prime Minster, Zafar Ali Shah