Maryam Nawaz leaves Pakistan, Claim Sheikh Rasheed

maryam-1news65s65fs65Maryam Nawaz leaves Pakistan, Claim Sheikh Rasheed